شنونده: 2
دریافت: 5
بازدید: 538

اردیبهشت|96

13

14:11

مبادی خطوط سرویس رسانی به شهر آفتاب بشنوید

ایران صدا: در طول ایام برگزاری سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب در محل شهر آفتاب، خدمت رسانی ویژه ای را به بازدیدکنندگان از ۱۳ تا ۲۳ اردیبهشت ماه جاری، همه روزه از میادین و پایانه ها ارائه می کند.

مبادی خطوط سرویس رسانی به شهر آفتاب اعلام شد.
میدان رسالت - نمایشگاه شهر آفتاب: ﻣﯿﺪان رﺳﺎﻟﺖ - ﺑﺰرﮔﺮاه رﺳﺎﻟﺖ - ﺑﺰرﮔﺮاه اﻣﺎمﻋﻠﯽ(ع) - ﺑﺰرﮔﺮاه آزادﮔﺎن - ﺑﺰرﮔﺮاهﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس- ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

پایانه خاوران - نمایشگاه شهر آفتاب:پایاﻧﻪﺧﺎوران- ﺑﺰرﮔﺮاه آزادﮔﺎن -ﺑﺰرﮔﺮاهﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس- ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

میدان راه آهن - نمایشگاه شهر آفتاب: بزرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﻧﻮابﺻﻔﻮی- ﺑﺰرﮔﺮاهﺷﻬﯿﺪﭼﺮاﻏﯽ - ﺑﺰرﮔﺮاهﺷﻬﯿﺪﮐﺎﻇﻤﯽ -ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس -ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

پایانه آزادی - نمایشگاه شهر آفتاب: ﻣﯿﺪان آزادی - ﺑﺰرﮔﺮاه آﯾﺖ الله ﺳﻌﯿﺪی - ﺑﺰرﮔﺮاهﺷﻬﯿﺪﮐﺎﻇﻤﯽ - ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس - ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

پایانه نعمت آباد - نمایشگاه شهر آفتاب: ﺑﺰرﮔﺮاهﺷﻬﯿﺪﮐﺎﻇﻤﯽ–ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس–ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

پایانه بیهقی - نمایشگاه شهر آفتاب: ﺑﺰرﮔﺮاه آﻓﺮﯾﻘﺎ - ﺷﻬﯿﺪﻫﻤﺖ - ﺷﻬﯿﺪﭼﻤﺮان - ﺷﻬﯿﺪﻧﻮابﺻﻔﻮی-ﺷﻬﯿﺪﭼﺮاﻏﯽ -ﺷﻬﯿﺪﮐﺎﻇﻤﯽ -ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس -ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

پایانه جنوب - نمایشگاه شهر آفتاب: ﺑﺰرﮔﺮاهﺑﻌﺜﺖ - ﺑﺰرﮔﺮاهﺗﻨﺪﮔﻮﯾﺎن - ﺑﺰرﮔﺮاه آزادﮔﺎن–ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرسﻧﻤﺎﯾﺸﮑﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

پایانه کاوه - نمایشگاه شهر آفتاب: ﭘﺎﯾﺎﻧﻪکاوه - بزرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﻧﻮابﺻﻔﻮی- ﺑﺰرﮔﺮاهﺷﻬﯿﺪﭼﺮاﻏﯽ - ﺑﺰرﮔﺮاهﺷﻬﯿﺪﮐﺎﻇﻤﯽ - ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس -ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

میدان صنعت - نمایشگاه شهر آفتاب: ﻣﯿﺪانﺻﻨﻌﺖ - ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﯿﺦﻓﺼﻞ الله ﻧﻮری - ﺑﺰرﮔﺮاهﻣﺤﻤﺪیﻋﻠﯽﺟﻨﺎح - ﻣﯿﺪان آزادی - ﺑﺰرﮔﺮاه آﯾﺖ اللهﺳﻌﯿﺪی - ﺑﺰرﮔﺮاهﺷﻬﯿﺪﮐﺎﻇﻤﯽ - ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس - ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

خط ویژه گردشی - نمایشگاه شهر آفتاب: پارکینگ های سواری و مترو شهر آفتاب

بنا براعلام اطلاعیه شرکت واحد اتوبوسرانی، همچنین سامانه جانبازان و معلولین این شرکت از موسسه های خیریه(موسسه خیریه نگین واقع در خیابان هنگام بوستان الغدیر-موسسه خیریه آموزشی رعد غرب واقع در شهرک غرب - موسسه خیریه آموزشی رعد الغدیر واقع در یافت آباد) با یک دستگاه اتوبوس از ساعت ۹:۰۰ صبح لغایت ساعت ۱۵:۰۰ نسبت به ارائه خدمات حملی و نقلی به این عزیزان اقدام می کند.
توضیحات رزم آزما، سخنگوی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را در صدای شاهد بشنوید.

سردبیر: مهران رهبرحقيقت

تهیه کننده اینترنتی: آسيه حيدري

فرهنگ و هنر

 

منبع :راديو فرهنگ

تصوير شاهد خبر
 
  • 1':58"|صداي شاهد خبر

 

 

 

مدت:

1':58"

 

ایمیل شما:

email icon